NOTE: Your browser does not support JavaScript or support has been turned off.
diensten

Zakelijke bemiddeling

Het belang dat aan vastgoed wordt toegekend kan er ook toe leiden dat daarover geschillen ontstaan. Te denken valt aan geschillen over de opzet of uitvoering van een project, de bouw, het gebruik en de (ver)huur van vastgoed, in samenwerkrelaties of de uitleg van een vastgoedcontract. Een geschil mondt gelukkig niet altijd uit in een langdurige en vaak kostbare gerechtelijke procedure.

Soms lukt het partijen om er in onderling overleg uit te komen, soms is een onafhankelijke derde gewenst die partijen om de tafel kan krijgen om een geschil te bespreken. Een externe bemiddelaar is in staat het gesprek in zodanige banen te leiden dat een voor ieder acceptabele oplossing wordt gevonden. Bemiddeling is veelal een snellere, effectievere en goedkopere manier om een (dreigend) geschil op te lossen zonder gerechtelijke procedures. Het is een procedure die kan voorkomen dat er tussen u als partijen een patstelling ontstaat. Bijkomend voordeel van (externe) bemiddeling is, dat u de relatie met uw wederpartij nog goed kunt houden ook!

Wij hebben veel ervaring met die bemiddelingsrol waarbij in goede harmonie een geschil tot beider tevredenheid wordt opgelost.